Pinksteren

  REACTIE GEVEN - KLIK HIER  

De Heilige Geest daalt neer over de Apostelen,
het is de geboorte van de Kerk

Christus, de Zoon van God, die geleden heeft en aan het kruis is gestorven, is met Pasen verrezen uit de doden. Daarna verschijnt Hij nog aan de leerlingen en met Hemelvaart vieren we dat Hij definitief terug gaat naar God de Vader in de hemel. 

Voordat Jezus wegging heeft Hij beloofd de gelovigen niet alleen te laten. De Heilige Geest wordt ons gegeven om met God verbonden te blijven.  Maar ook om, geholpen door de ingevingen van die Heilige Geest, het Evangelie van Christus te kunnen verkondigen. Als mensen zijn we niet in staat op eigen kracht de volle leer van Jezus' Blijde Boodschap (= Evangelie) te verkondigen. De Heilige Geest helpt ons daarbij. 

We vieren het in 2011 op zondag 12 en maandag 13 juni, Eerste en Tweede Pinksterdag, nadat we in de negen dagen daarvoor (vanaf Hemelvaartsdag) hebben gebeden voor de komst van de Heilige Geest (de pinksternoveen), dat er een goede voedingsbodem mag zijn, dat de mensen Hem accepteren, naar Hem luisteren en door Hem naar de Vader worden gebracht voor het eeuwige geluk. Ook de Apostelen met Maria, de Moeder van Jezus, wachtten zo op de komst van de Heilige Geest.

De Heilige Geest is de Derde Persoon van de Ene God, naast de Vader en de Zoon, zo geloven christenen. Het is een mysterie, maar het is een werkelijkheid, het is reŽel, wanneer je de Heilige Schrift leest. Bijvoorbeeld het moment waarop Jezus, de Zoon, gedoopt wordt met de Heilige Geest en waarbij de Vader de Zoon de zending geeft.

De Heilige Geest wordt vaak afgebeeld als Vurige tongen, omdat de leerlingen vol vuur waren van de Boodschap die ze gingen verkondigen en ze in alle talen de mensen konden toespreken.
Ook als duif wordt de Geest verzinnebeeld, omdat de duif voor reinheid en zachtmoedigheid staat, maar bovenal voor hemelse inspiratie, vrede en de ziel. De Heilige Geest is inderdaad de bezieling voor de Kerk om ook in onze tijden de boodschap van God onder de mensen te brengen. 

Het Heilig Vormsel is het Sacrament van de Heilige Geest, zoals de H. Doop die van de Vader is en de H. Eucharistie die van de Zoon. Deze drie sacramenten (van 7 Sacramenten, die de Katholieke Kerk kent) zijn daarmee de zogenaamde "initiatie-sacramenten". 

Om het belang van dit Hoogfeest aan te geven kent dit feest ook een "Tweede Pinksterdag", zoals dat ook met Kerstmis en Pasen is. De Kerk kan er maar niet genoeg van krijgen om een dergelijk feest te blijven vieren.

 


Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit
en alles zal herschapen worden;
en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden:

God, Gij hebt de harten van uw gelovigen
door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen;
geef, dat wij door die Heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.

Door Christus onze Heer.

Amen.

 

Op de dag van Pinksteren (ook wel Pentecoste, dat is "de vijftigste dag" na Pasen) gaan de Apostelen voor het eerst na Pasen verkondigend naar buiten en spreken in allerlei talen de mensen toe. Pas nu zijn zij in staat overtuigend en duidelijk te spreken van en over hun geloof. En met wat voor een overtuiging! Velen bekeren zich, laten zich dopen en worden zo ook getuigen van Christus. Men zegt wel dat met Pinksteren de Kerk, als gemeenschap van gelovigen, is geboren. 

 


God,

Gij schenkt uw Kerk gaven uit de hemel;
bewaar in haar de genade die Gij gegeven hebt.

Geef dat deHeilige Geest
die over ons is gekomen
zich steeds sterker in ons doet gevoelen,

en laat dit geestelijk voedsel
ons ten goede komen
bij onze voortgang
op de weg der verlossing.

Door onze Heer Jezus Christus,
uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God,
door alle eeuwen der eeuwen.

Amen

 

Suggesties voor  meer uitleg over deze feestdag:

Preek op het Hoogfeest van Pinksteren 2006

Preek Pinksteren 1998 (Pastoor M.P.J. Hagen, Parochie H. Bartholomeus, Poeldijk)
Preek Pinksteren 1999 (Pastoor E.C. Seidel, parochie H. Hart, Eindhoven)
Meditaties van Pater Bots bij het Pinkster-evangelie

Luister naar de Lofzang "Veni Sancte Spiritus" (Real Player)


 

In deze serie, met uitleg van christelijke feesten en gebruiken, verzorgt de Stichting InterKerk eveneens:

Sacramenten:

 

Liturgisch Jaar:

Feesten van andere heilsmysteries:

Spiritualiteit: Gebeurtenissen:

Overige:

 

 

Deze pagina wordt mogelijk gemaakt door:
  Stichting InterKerk
de 'Kerkprovider'

Een site als deze adopteren? Dat kan door een gift te storten op:

56.25.39.778 
t.n.v. Stg. InterKerk


Bekijk de statistiek

Laatste wijziging: 2011-05-16 22:39